Remissvar djurskyddsutredningen

Kategorier: Allmänt.

Helt nyligen har remisstiden gått ut för att besvara djurskyddsutredningens betänkande om ny djurskyddslag. Mer än 1300 sidor text består betänkandet av men HF har koncentrerat sig på häst samt de generella delar som gäller djurskyddstillsyn. Nedan är några av de synpunkter som Hästföretagarna gett i sitt yttrande till utredningen. Läs synpunkterna här i sin helhet:

· hästen skall räknas till lantbruksdjuren

· proportionalitetsprincipen och konsekvensanalyser bör utnyttjas i mycket större omfattning vid och efter kontroller vilket inte tas upp i utredningen

· djurskyddstillsynen bör utövas i fyra steg:

1. Kontroll

2. Konsekvensanalys av besluten

3. Hjälp och stöd/rådgivning vid behov

4. Myndighetsåtgärder

· hur genomförandet av kontrollen sker diskuteras för lite i utredningen. Inspektörer och andra berörda måste ha social kompetens och kunskap i situationsanpassat beteende. De skall också ha praktisk erfarenhet från det djurslag de skall kontrollera

· bestämmelserna måste vara förutsägbara, rättssäkra och lika över hela landet

· för mycket resurser läggs på lindriga brott där hjälp och rådgivning i stället skulle få större effekt

· anonyma anmälningar måste finnas, men skapar rättsosäkerhet för djurägaren genom att det omöjliggör polisanmälan och möjligheten att driva fall civilrättsligt. Detta måste lösas. Anmälan som inte leder till åtgärd utan avskrivs skall omgående bort ur registret

· rådgivning till djurägare måste vara oberoende och inte utföras av samma personer som också har en myndighets- och tillsynsuppgift

· det måste ställas större krav på den som tar emot omhändertagna djur och på att de kostnader som uppstår vid ett omhändertagande inte är orimliga. Större vikt måste också läggas vid hur försäljningen av omhändertagna djur går till

· man vid behov skall ha möjlighet att byta inspektör

· kontroller i ökad grad bör vara riskbaserade

· utbildning behövs för alla hästhållare, men att dokumenterad erfarenhet också skall kunna likställas med genomgången kurs