Skatteverkets hästreferensgrupp

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna och Allmänt.

Hästföretagarna är inbjudna att vara med i Skatteverkets referensgrupp i hästbeskattningsfrågor. Vid vårt första möte var Peter Wirtberg på plats i Malmö. Övriga deltagare var från Svensk Travsport, Svensk Galopp, RRO (Ridskolornas Riksorganisation), Skatteverket, LRF Konsult och Jordbruksverket.

Uppe på bordet låg frågor som: den allt hårdare hållning till hästföretagare som Skatteverket har. Frågan om binäring samt vinstsyfte är redan och kommer att bli än mer avgörande när Skatteverket bedömer om verksamheten skall betraktas som hobby eller näring. Detta är en av de viktigaste punkterna som Hästföretagarna har på sin agenda: hästföretagare förtjänar lika behandling som andra företagare. Att det finns problem med ”hobbyföretagare” förnekas inte men det finns inom alla företagargrupper och skattehandläggarna behöver mer kunskap om näringen för att kunna skilja agnarna från vetet.

Därför var beskedet att det blir regionala hästhandläggare ute på landets skattekontor utan central koppling negativt och tvärsemot referensgruppens önskningar. Det ökar risken att företagare kan bli olika behandlade beroende var i landet de bor. Gruppen enades om att göra en skrivelse till Skatteverket att det borde finnas en centralt placerad grupp med god kunskap i hästbeskattningsfrågor som kan vara en referensgrupp för de regionalt placerade handläggarna.

Referensgruppen kunde konstatera att frågorna är många att arbeta med (fler togs upp på mötet). Peter betonar på att det är viktigt att vi som arbetar i näringen kommer med våra synpunkter och erfarenheter om hur det är att driva hästföretag. Hästföretagarna ska fortsätta delta i mötena och driva frågor i en riktning som gynnar våra medlemmar.

Ett aktuellt fall som gått till Kammarrätten kunde man läsa om i dagens ATL. Av artikeln framgår inte omfattningen av personens näringsverksamhet så det är svårt att få en uppfattning om det men följande formulering är ändå anmärkningsvärd i sammanhanget: Kammarrätten tycker dock inte att kvinnan lyckats visa att hon bedriver en ekonomisk verksamhet, eller att den skiljer sig från vad en privatperson med stort hästintresse skulle kunna tänkas ägna sig åt. En person som med liv och lust meckar med bilar kvällar och helger skulle med andra ord därigenom inte kunna bedriva näringsverksamhet, om personen ifråga ville det och kunde visa på ett vinstsyfte (olika lång tid beroende på inriktning i företaget)?