Naturvårdsverkets utredning om allemansrätt klar

Kategorier: Aktuellt Hästföretagarna och Allmänt.

Under en längre tid har Naturvårdsverket haft diskussioner med olika aktörer som berörs av allemansrätten. Professor Klas Sandell, forskare från Karlstad universitet och dr. Margaretha Svenning, naturvårdsjurist på Länsstyrelsen i Skåne har anlitats för att gå djupare i frågan från olika håll. På Naturvårdsverkets hemsida pesenteras utfallet av deras arbete, en nulägesbeskrivning av i vilka sammanhang allemansrätten är oklar samt ger förslag på vad man kan göra åt det.

Utredarnas förslag:

Här är några av deras förslag:
– skilj inte ut kommersiella aktörer från allemansrätten
– inrätta en regionalt baserad ombudsman för allemansrätten
– att länsstyrelserna börjar diarieföra klagomål och andra kontakter från till exempel privatpersoner som rör allemansrätt. Nu präglas hanteringen av många ickebeslut som till exempel inte går att överklaga.
– inför generell anmälningsplikt för vissa typer av kommersiella aktiviteter till länsstyrelserna. Det skulle göra det möjligt för länsstyrelserna att genom tillsyn följa upp hur aktörerna sköter sig. Om det behövs ska myndigheterna kunna kräva att aktören rättar till problemen.
– inför en statlig markskadeersättning. Tanken är att företag som utnyttjar allemansrätten i sin verksamhet betalar in en avgift.
– mer resurser för att utbilda i allemansrätt och öka länsstyrelsernas möjlighet att ge råd och hantera ärenden som rör allemansrätt.

Läs hela utredningen här.

Såhär uttalade sig Hästföretagarna i allemansrättsfrågan. Ämnet var också uppe på ett möte i november i Landsbygdsdepartementets samrådsgrupp runt häst där Hästföretagarna deltog som represenatnt för näringen.

Slutligen – det finns ett Nationellt nätverk för hästvägar i Sverige. Under hösten har det arrangerats flera möten med fokus på denna viktiga fråga för såväl de som har hästen som hobby likväl som yrkesmänniskor. Läs mer om nätverket för hästvägar på denna hemsida.